Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko – najważniejsze zagadnienia

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest kluczowym elementem wchodzącym w zakres oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność wykonania operatu środowiskowego wynika bezpośrednio z przepisów Unijnych oraz prawa polskiego – mówi o tym ustawa OOŚ. Organami administracyjnymi odpowiedzialnymi za wydawanie opinii co do oceny oddziaływania na środowisko są: Generalny Inspektor Ochrony Środowiska, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska oraz inspektor sanitarny. W zależności od przypadku, obowiązek ten spoczywa na jednym z wcześniej wymienionych podmiotów.

Najważniejsze zagadnienia związane z raportem o oddziaływaniu na środowisko

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że raport o oddziaływaniu na środowisko jest dokumentem wydawanym na etapie planowania przedsięwzięcia bądź inwestycji. Powinien on zawierać jak najwięcej informacji dotyczących oddziaływania każdego z elementów inwestycji na środowisko uwzględniając wszelkie procesy technologiczne, lokalizację, czynniki techniczne oraz organizacyjne. Należy również uwzględnić wpływ przedsięwzięcia na środowisko na każdym etapie – od realizacji, po eksploatację, a nawet likwidację.

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Staranność oraz szczegółowość wykonania tego raportu jest podstawą wydania decyzji o wstrzymaniu bądź pozwoleniu na realizację inwestycji. Na jego podstawie odpowiedni organ wydaje również decyzję dotyczącą zakresu, rodzaju i charakteru zidentyfikowanych oraz nałożonych na inwestora warunków środowiskowych. Z tego powodu warto zlecić przygotowanie dokumentu profesjonalnej firmie specjalizującej się w tej dziedzinie.

Co musi znaleźć się w raporcie o oddziaływaniu na środowisko?

Warto pamiętać, że raport musi być skonstruowany w oparciu o wytyczne wynikające z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Do głównych omawianych zagadnień opisywanych w raporcie oddziaływania na środowisko należą m.in.: opis planowanego przedsięwzięcia, opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, opis oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku awarii przemysłowej, opis działań mających na celu zapobieganie bądź ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko, analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z przedsięwzięciem, czy wskazanie trudności wynikających z braku możliwości technicznych lub współczesnej wiedzy.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *